Huangshi Young Sea Industry & Trade Co.,Ltd.
No.7, Fenglieshan, Xiaopu, Xialu district, Huangshi, Hubei, China.
Tel/Fax: 86-714-6330300
Email: sales@youngseaindustry.com